Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nr projektu: POIG.01.03.01-14-093/12
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet nr 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii , Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe"

Lider konsorcjum
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, podlegający Ministerstwu Infrastruktury, jest od wielu lat wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury drogowej komunikacyjnej.

Swoimi pracami naukowymi, wdrożeniowymi , ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów oraz pomaga wprowadzać racjonalne  systemy zarządzania siecią drogową. Rozpoznaje ponadto stan istniejących dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi.

IBDiM tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Dysponuje akredytowanymi laboratoriami badawczymi i certyfikuje wyroby stosowane w budownictwie komunikacyjnym.

Prowadzi też bardzo aktywną współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz działa w wielu organizacjach międzynarodowych.

IBDiM uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych V, VI i VII Programie Ramowym, projektach własnych FEHRL, programach EUREKA i COST oraz projektach PO IG finansowanych z europejskich Funduszy Strukturalnych.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz FERSI – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


Członek konsorcjum
Inter Metal Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja kompletnych systemów ochronnych barier drogowych i mostowych, w skład których wchodzą następujące elementy konstrukcyjne: bariery, słupki i elementy dystansowe, zakończenia barier, elementy przejściowe (między różnymi konstrukcjami barier). Obecny proces produkcyjny odbywa się w halach produkcyjnych mieszczących tłocznie i spawalnie.

Nowe wyroby powstają w dziale konstrukcyjno-technologicznym, który dysponuje wysokokwalifikowaną i doświadczoną kadrą konstruktorów. Prace konstrukcyjne prowadzone są w systemach komputerowych CAD/CAM (Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 i innych).

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowany system barier będzie jednocześnie odporny na działanie potężnych sił wytworzonych w momencie uderzenia, jak również na tyle elastyczny, by nie doprowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.