Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

Systemy Ekologicznego Transportu Miejskiego - GUTS

Wyzwanie przed jakim stoją miasta europejskie to pogodzenie rozwoju gospodarczego i potrzeb komunikacyjnych z poprawą jakości życia mieszkańców, ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Szacuje się, że transport w miastach generuje 31% emisji szkodliwych dla środowiska, z czego nawet 7% mogą stanowić zanieczyszczenia powodowane przez środki transportu zbiorowego.

Głównym celem projektu GUTS jest przyczynienie się do rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego w krajach Europy Środkowej, poprzez wymianę doświadczeń miast i przedsiębiorstw transportu miejskiego odnośnie wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku. Uczestnikami projektu są:

  1. Miasto Sopron na Węgrzech – koordynator projektu,
  2. Prowincja Ferrera we Włoszech,
  3. CERE – Centrum Doskonałości Energii Odnawialnej, Efektywności Energetycznej i Środowiska w Wiedniu,
  4. Miasto Velenje w Słowenii,
  5. Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy,
  6. Stowarzyszenie Obywatelskie No Gravity z Bratysławy,
  7. Przedsiębiorstwo Transportu Miejskiego w Karlowych Warach,
  8. Agencja Lokalnego Transportu Zbiorowego w Ferrarze.

W ramach projektu testowana będzie m.in. efektywność korzystania w transporcie miejskim z paliw alternatywnych (gazu, wodoru, biopaliw) i energii słonecznej. Analizowane będą również metody wzrostu atrakcyjności komunikacji zbiorowej oraz zwiększania udziału ruchu pieszego i rowerowego.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów ma za zadanie zorganizowanie w Polsce – podobnie jak w innych krajach uczestniczących w projekcie – Regionalnej Platformy Strategicznej, skupiającej przedstawicieli miast, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, zainteresowanych wspieraniem inicjatyw proekologicznych w transporcie miejskim. Uczestnicy Platformy uzyskają dostęp do strony internetowej projektu i będą zapraszani na organizowane przez Instytut seminaria.

Oficjalna inauguracja projektu odbędzie się podczas konferencji organizowanej w Sopron w dniach 1-2 lipca br. Zakończenie projektu marzec 2013 roku.

Kontakt: dr inż. Jacek Malasek, IBDiM