Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

Zestaw aparatury do badania gruntów, odpadów przemysłowych i kruszyw do budowy dróg - ABGOK

Cel planowanego projektu
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące cele:

 • wprowadzenie nowych, wysokich jakościowo kompleksowych usług dotyczących badań kruszyw, oczekiwanych przez firmy branży budownictwa drogowego,
 • dostosowanie oferty badawczej do zmieniających się przepisów; prowadzenie badań zgodnie z wymogami nowo wprowadzonych norm europejskich,
 • podniesienie konkurencyjności i jakości wykonywanych badań poprzez akredytowanie ich we wdrożonym i certyfikowanym Systemie Zarządzania Jakością,
 • zwiększenie obszaru oddziaływania na rynku (więcej firm korzystających z usług) i skuteczne wypełnienie niszowe tegoż obszaru (szersza oferta usług badawczych),
 • umożliwienie zagospodarowania znacznych ilości materiałów odpadowych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu w budownictwie drogowym – pozytywny wpływ na środowisko.

Cel projektu jest całościowo spójny i ukierunkowany na działania ekonomiczno-ekologiczno projakościowe.

Realizacja projektu przy wykorzystaniu potencjału kadry naukowo technicznej oraz dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie, przede wszystkim zwiększy konkurencyjność w zakresie wykonywanych usług.

Opis planowanego projektu
Przewidziany do realizacji projekt polegał będzie na wyposażeniu Laboratorium Geotechniki w nowoczesny i zgodny z wymogami wprowadzonych norm europejskich sprzęt badawczy. Adresatami wykonywanych na nim badań będą firmy będące zarówno dostawcami materiałów mineralnych, alternatywnych (pochodzących z odpadów przemysłowych), wykonawcy robót budowlanych z zakresu drogownictwa, budownictwa ogólnego, hydrologicznego oraz budownictwa podziemnego. Wiodącym odbiorcą usług w tym zakresie będą przedstawiciele przemysłu materiałowego i drogowego wykonawczego oraz zakłady wytwarzające znaczne ilości odpadów przemysłowych przydatnych dla drogownictwa.

Odpady przemysłowe przydatne do budowy dróg można ogólnie sklasyfikować wg gałęzi przemysłu, co przedstawiono poniżej:

 • odpady pochodzenia hutniczego (żużle metalurgiczne),
 • odpady pochodzenia górniczego (łupki przywęglowe przepalone i nie przepalone),
 • odpady pochodzenia budowlanego (materiał z recyklingu konstrukcji betonowych i nawierzchni drogowych),
 • odpady pochodzenia elektrownianego i ciepłowniczego (popioły lotne i żużle, mieszaniny popiołowo-żużlowe),
 • odpady pochodzenia chemicznego (odpady z recyklingu opon samochodowych, odpady porafineryjne).

Ponieważ aparatura badawcza umożliwi wykonanie badań zgodnie z wymogami europejskimi, którym nie są w stanie sprostać niektóre kraje UE liczyć należy na współpracę w tym zakresie z partnerami zagranicznymi i krajowymi.

Wśród podstawowych badań przewidywanych do wykonywania dzięki pozyskaniu nowoczesnego sprzętu badawczego znajdą się:

 • badania mieszanek związanych hydraulicznie w następującym zakresie:
  a) rozciąganie bezpośrednie,
  b) rozciąganie pośrednie (rozłupywanie),
  c) ściskanie,
  d) określenie modułu sprężystości,
  e) mrozoodporność.
 • badania kruszyw i mieszanek niezwiązanych w zakresie:
  a) mrozoodporność,
  b) gęstość szkieletu na stole wibracyjnym,
  c) gęstość szkieletu metodą młota wibracyjnego,
  d) gęstość szkieletu metodą Proctora z wykorzystaniem młotów 2,5 – 15 kg i form cylindrycznych o średnicach 100, 150 i 250 mm,
  e) zagęszczalność metodą wibrokompresji,
  f) odporność na rozdrabnianie (Los Angeles),
  g) odporność na ścieranie (Deval),
  h) badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działania czynników atmosferycznych,
  i)  wskaźnik nośności i pęcznienie liniowe dla prób jak w p. d),
  j)  wskaźnik wodoprzepuszczalności kruszyw grubookruchowych.

Projekt realizowany będzie w trzech etapach:

 • ETAP I - wyłonienie dostawców sprzętu w przedziale od października 2005 roku do czerwca 2006 roku,
 • ETAP II - zakup sprzętu badawczego od czerwca 2005 roku do września 2005 roku,
 • ETAP III - wdrożenie badań i współpracy z firmami będącymi potencjalnymi klientami od czerwca do grudnia 2006 roku.

U podstaw wyodrębnienia tych etapów działania leżą wymogi formalno-prawne dotyczące wyłonienia dostawców oraz możliwości realizacji dostawy często unikalnego sprzętu badawczego. Trzeci etap działania stanowi finalizację działań prowadzonych dotychczas i podczas całego okresu realizacji projektu. Ponieważ badania przewidziane do wykonywania na zakupionej aparaturze są obecnie wymagane nie jest koniecznym promowanie tych metod. Popularyzację nowego podejścia zgodnego z nową europejską normalizacją prowadzono od momentu pojawienia się na ten temat pierwszych informacji.
Informowanie na ten temat łącznie z wymianą poglądów z partnerami krajowymi i zagranicznymi realizowane było i jest choćby poprzez cykliczne kwartalne Warsztaty Drogowo-Mostowe IBDiM realizowane z inspiracji i przez Laboratorium Geotechniki.

Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu -1 październiaka 2005 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2006 r.
Przebieg realizacji projektu

1.  Została zakończona procedura przetargowa.
-  Wyłoniono firmy, które dostarczą całość aparatury do realizacji projektu.
-  Termin realizacji - 2 miesiące po zawarciu umów z dostawcami.
-  Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń.
2.  Dostarczono większość aparatury badawczej przewidzianej w realizacji projektu.
3.  Podjęto prace montażowe.

4.  Pozostały sprzęt zostanie dostarczony w najbliższym czasie.
5.  Podjęto następujące działania promocyjne mające na celu informowanie o realizacji przez IBDiM projektu ABGOK

 • aktualizacja informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej IBDiM,
 • zamieszczenie informacji o projekcie w miesięczniku „Polskie Drogi,
 • zamieszczenie ulotki promocyjnej w materiałach konferencji „EKO-MOST, która odbyła się w dniach 16-17.05.2006 w Kielcach,
 • utworzenie stanowiska w recepcji konferencji „EKO-MOST” – wszelkich informacji o projekcie udzielała p. Monika Kowalska-Sudyka,
 • rozpowszechnienie ulotki w stoisku targowym IBDiM w czasie targów Autostrada Polska, które odbyły się w dniach 17-19.05.2006 w Kielcach,
 • rozpowszechnienie przez Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej IBDiM „Biuletynu Informacyjnego Drogownictwa” wraz z zamieszczoną informacją o projekcie.

6.  Aparatura badawcza zakupiona w ramach projektu została dostarczona w całości.
7.  Rozpoczęto wdrażanie zakupionego sprzętu. 

8.  Zaktualizowano informacje o projekcie na stronie internetowej IBDiM.
9.  Przygotowano projekt materiałów promocyjnych w celu rozpowszechnienia na targach „Infrastruktura”, które odbędą się Warszawie w dniach 4-6.10.2006 roku oraz w czasie towarzyszących targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.
10. Zamieszczono informację o projekcie na łamach miesięcznika "Polskie Drogi".
11. Firma  „MERAZET” S.A. w dniu 23.08.2006 r. zgodnie z umową dostarczyła ubijak Proktora.
12. Na wniosek Instytutu Badawczego Dróg i Mostów  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na rozszerzenie zakresu realizowanego projektu o zakup w jego ramach terenowego Laboratorium Analiz Geotechnicznych.
Firma MULTISERW-MOREK Jan Morek zgodnie z umową dostarczyła powyższą aparaturę w dniu 27.12.2006r.
13. Rozpowszechniono materiały promocyjne o projekcie na targach "Infrastruktura" (Warszawa - Pałac Kultury i Nauki - 4-7.10.2006r.) oraz w czasie towarzyszących targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.
14. Zamieszczono informację o projekcie w Biuletynie Drogownictwa IBDiM, numer IV/2006.