Analiza wymagań i opracowanie kryteriów bezpieczeństwa użytkowania pokryw i zwieńczeń studni kanalizacji kablowej wykonywanych w nawierzchniach dróg i ciągów pieszych

 

Przedmiotem badań projektu są prefabrykowane pokrywy, składające się z żeliwnej lub metalowej oprawy oraz zwieńczenia studni kanalizacji kablowej, stosowane w ciągach ruchu pojazdów i pieszych. Wypełnione zbrojonym betonem pokrywy osadzone są w zwieńczeniach zamykających wejścia do znajdujących się w ziemi prefabrykowanych studni kanalizacji kablowej. Dotychczasowe obserwacje i badania diagnostyczne pokryw i zwieńczeń będących w eksploatacji wykazały, że już po roku ich użytkowania tj. po jednym okresie jesienno–zimowo–wiosennym wykazują  rysy i pęknięcia na powierzchni oraz znaczące ubytki masy. Wskutek tego pokrywy tracą do 70% swojej początkowej wytrzymałości na obciążenia. W skali kraju powyższy stan uszkodzeń dotyczy 70% pokryw, będących w eksploatacji, co stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na drogach.

Celem projektu jest opracowanie technicznych zasad wykonania prefabrykowanych pokryw i zwieńczeń z betonu o podwyższonej wytrzymałości (powyżej klasy A15) oraz radykalnie zwiększonej trwałości na oddziaływanie warunków atmosferycznych i zimowego utrzymania dróg. Modele prefabrykatów zostaną zaprojektowane i wykonane na podstawie badań wytrzymałości i trwałości próbek oraz po przeprowadzeniu badań w laboratorium IBDiM.

Analiza dynamiczna układu mechanicznego „nawierzchnia – pokrywa i zwieńczenie studni kanalizacji kablowej” pozwoli na określenie stanów naprężeń, odkształceń i przemieszczeń konstrukcji. Natomiast zaplanowane badania materiałowe umożliwią  praktyczną optymalizację składu betonu z uwzględnieniem mikrostruktury i trwałości w warunkach agresji mrozu, środków odladzających oraz silnych oddziaływań mechanicznych.

Na podstawie analizy wyników badań oraz procesów technologicznych produkcji w kilkunastu wytwórniach, zostaną opracowane wytyczne techniczne wykonania i badania prefabrykatów, odpowiadające  zapisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
W konsekwencji planowanych badań stosowanych i prac rozwojowych oczekuje się uruchomienia krajowej produkcji prefabrykatów o właściwościach technicznych umożliwiających bezpieczeństwo ruchu po nawierzchniach, w których umieszczono studnie kanalizacji kablowej.

Kontakt: Zakład Betonu.