Opracowanie podstawowych modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych

 

Od października 2010 roku do września 2012 roku w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów realizowano projekt rozwojowy własny pt,: „Opracowanie podstawowych modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych”. Praca została dofinansowana w ramach umowy NR02-0037-10/2010 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W jej wyniku IBDiM pozyskał niezbędną wiedzę oraz zaimplementował moduły systemu, umożliwiającego wykonywanie kompleksowych zadań związanych z zarządzaniem eksploatacją nawierzchni drogowych. System obejmuje ciąg procesów i zadań, których wypełnienie pozwala na planowe i systematyczne zarządzanie infrastrukturą drogową, zgodnie z celami zdefiniowanymi przez Zarządcę i uwzględniający jego najistotniejsze uwarunkowania.

Zarządzanie eksploatacją nawierzchni drogowej obejmuje zadania, wykonywane przez samego Zarządcę oraz zadania, zlecane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. W ramach niniejszej pracy rozwojowej zostały przygotowane warunki dla realizacji przez Wykonawcę wszystkich kluczowych zadań, zlecanych przez Zarządcę a także został opracowany system informacji drogowej, który Zarządca może wykorzystać w swoich strukturach organizacyjnych dla celów udostępniania niezbędnych danych drogowych swojej kadrze technicznej.  

System zarządzania eksploatacją nawierzchni drogowej obejmuje następujące podsystemy:

Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni drogowych w obrębie sieci drogowej województwa, powiatu, gminy

Diagnostyka stanu jest dokonywana metodami automatycznymi, dzięki czemu jest zagwarantowana wysoka powtarzalność i jednoznaczność wyników. Rezultatami diagnostyki są dane elementarne o stanie nawierzchni, które mogą być wykorzystane dla szeregu celów, także takich, które wykraczają poza sterowanie utrzymaniem nawierzchni. W procesie diagnostyki jest także wykonywana wideorejestracja pasa drogowego oraz zdjęcia nawierzchni w bardzo dużej rozdzielczości. Umożliwia to ich wykorzystanie do ewidencji pasa drogowego oraz do analiz uszkodzeń na poziomie odcinka, a także stanowi podstawę do rutynowych przeglądów okresowych.

Dokumentacja wyników diagnostyki w postaci zestawień statystycznych, map, profili liniowych

Wyniki diagnostyki stanu są prezentowane w sposób zgodny ze zróżnicowanymi zastosowaniami poszczególnych podmiotów w strukturach organizacyjnych Zarządcy. Sposób prezentacji wyników gwarantuje możliwość ich intuicyjnej interpretacji i przełożenia na decyzje.

Wyznaczenie odcinków utrzymaniowych oraz propozycje zabiegów na podstawie zidentyfikowanych danych, zdjęć nawierzchni oraz danych elementarnych o stanie nawierzchni

Wyniki diagnostyki, uzupełnione o inne, istotne dane drogowe, stanowią podstawę do wyznaczenia odcinków utrzymaniowych. W ramach zrealizowanych prac zaimplementowano system automatycznego generowania tych odcinków przez Wykonawcę. Wykonawca ma także możliwość wykorzystania systemu informacji drogowej dla celów określania przyczyn zewidencjonowanych uszkodzeń oraz opracowania stosownych typów zabiegów utrzymaniowych.

Utworzenie list priorytetów w celu generowania programów utrzymaniowych w zależności od środków, będących w dyspozycji Zarządcy

Programy utrzymaniowe są generowane na zasadzie planowania „kroczącego” i obejmują okres następnych 4-5 lat, przy czym obligatoryjność planowania ogranicza się do jednego roku. W zależności od dostępnych środków możliwe jest elastyczne korygowanie programów utrzymaniowych.

Implementacja internetowego systemu informacji drogowej

W ramach niniejszej pracy rozwojowej dokonano konfiguracji już istniejącego systemu informacji drogowej, bazującego na technikach internetowych. Jest to optymalne rozwiązanie szczególnie dla tych jednostek samorządowych, które nie dysponują profesjonalnym systemem informacji drogowej i preferują stosunkowo proste w obsłudze, ale równocześnie uniwersalne systemy, silnie zorientowane na konkretne zastosowania inżynierskie.

Do podstawowych cech opracowanych w ramach pracy rozwojowej modułów należy zaliczyć:

Kompletność tzn. możliwość realizacji wszystkich najistotniejszych zadań związanych z zarządzaniem eksploatacją nawierzchni, bez zależności od innych systemów.

Elastyczność, umożliwiająca dostosowanie systemu do skali przedsięwzięcia oraz do lokalnych uwarunkowań Zarządcy.

Rozwojowość, czyli możliwość sukcesywnej rozbudowy systemu o nowe moduły i adaptacji go do nowych lub zmienionych potrzeb.

Transparentność
 metod oraz wyników analiz. Są one jawne i łatwe do zrozumienia, także przez tych pracowników administracji drogowej, którzy nie są ekspertami w dziedzinie diagnostyki i systemów eksploatacji dróg.

Więcej informacji: mgr inż. Tomasz Mechowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.