09 czerwca 2022

W dniach 1-3 czerwca 2022 roku odbyła się XV Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego PRAKTIKOR STAL-BETON'2022 "Współczesne technologie przeciwkorozyjne".

W konferencji brali udział asystenci naukowi z Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów IBDiM, prezentując 3 referaty:

- mgr inż. Leszek Komorowski: „Wpływ dodatków stopowych bizmutu i ołowiu na odporność korozyjną powłok cynkowych zanurzeniowych – w zestawieniu z praktycznymi procesami korozyjnymi w infrastrukturze drogowej”,

- mgr inż. Damian Wojda: „Jak określić czas trwałości barwy powłoki nawierzchniowej?”,

- mgr inż. Izabela Kunce: „Badania kwalifikacyjne dla ochronnych systemów malarskich na konstrukcje morskie (offshore) wg PN-EN ISO 12944-9”.

Mgr inż. Leszek Komorowski zaprezentował wyniki badań związane z tematyką rozprawy doktorskiej, dotyczące wpływu dodatków stopowych na odporność korozyjną powłok cynkowych oraz przedstawił przykłady korozji powłok cynkowych na obiektach infrastruktury drogowej, spowodowanej wpływem dodatku bizmutu i ołowiu do kąpieli cynkowniczych.

Mgr inż. Damian Wojda przedstawił wyniki badań dotyczące trwałości barwy powłok malarskich po przyspieszonym badaniu starzeniowym w warunkach laboratoryjnych w porównaniu do trwałości barwy analogicznych powłok zabezpieczających obiekty infrastruktury drogowej w czasie kilkuletniego okresu eksploatacji. Część badań laboratoryjnych była prowadzona w ramach projektu PW.S-833.

Mgr inż. Izabela Kunce przybliżyła słuchaczom tematykę związaną z badaniami laboratoryjnymi, jakie przeprowadza się dopuszczając do obrotu powłoki malarskie stosowane do zabezpieczenia przed korozją konstrukcji morskich. W referacie skoncentrowano się na badaniu odporności powłok malarskich na odwarstwienie katodowe, które od 2021 roku znajduje się w ofercie laboratorium akredytowanego AB 1424.