ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Dział Współpracy Międzynarodowej jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie kompleksowego wsparcia pracowników naukowych IBDiM w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Wśród głównych obszarów działalności należy wymienić:

  1. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków na projekty realizowane ze środków oraz funduszy zagranicznych i krajowych.
  2. Przygotowanie wniosków od strony formalnej.
  3. Bieżąca informacja dla pracowników IBDiM o możliwościach uczestnictwa w projektach,
  4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla IBDiM o zasadach uczestnictwa w projektach międzynarodowych oraz krajowych.
  5. Prowadzenie ewidencji projektów realizowanych ze środków zagranicznych oraz krajowych funduszy uzupełniających.
  6. Administrowanie projektami, rozliczanie i sprawozdawczość - kontrola wykorzystywania dotacji i sporządzanie sprawozdań finansowych we współpracy z Działem Księgowości.
  7. Realizowanie współpracy Instytutu z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami z branży drogowej i mostowej.
  8. Koordynacja udziału IBDiM w międzynarodowych projektach badawczych oraz sieciach naukowych.
  9. Wspomaganie Działu Promocji w prowadzeniu działalności promocyjnej.