Wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego, wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego

WPROWADZENIE DO OBROTU WYROBU BUDOWLANEGO

 

Wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego     Jak powszechnie wiadomo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli na wyrób została wydana krajowa ocena techniczna, wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych, oznakowany znakiem budowlanym B.


Jeżeli wyrób został zakwalifikowany do systemu oceny zgodności 1+, 1 lub 2+ na mocy
ww. ustawy podlega obowiązkowej certyfikacji.


Uzyskanie certyfikatu umożliwia wystawienie krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym B.

 

Schemat wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem budowlanym B,
dla których została wydana krajowa ocena techniczna (system oceny zgodności 1+, 1 i 2+)
Znak budowlany B

 Wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego - uzyskanie certyfikatu

 

 ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UZYSKANIA WŁAŚCIWEGO CERTYFIKATU W NASZYM INSTYTUCIE

 

Po raz pierwszy IBDiM uzyskał akredytację jednostki certyfikującej wyroby w 1998 r., wówczas jednostką akredytującą było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Podstawą akredytacji do roku 2015 była norma PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.

 

Klientów ubiegających się o krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych / certyfikat stałości właściwości użytkowych (certyfikacja wg systemów 1 i 1+) lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (certyfikacja wg systemu 2+) zapraszamy do zapoznania się z informatorem "Zasady certyfikacji”.

...

znak budowlany B, uzyskanie certyfikatu, krajowa ocena techniczna, wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego, ocena techniczna wyrobów budowlanych, oznakowanie znakiem budowlanym B
B

znak budowlany B, uzyskanie certyfikatu, krajowa ocena techniczna, wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego, ocena techniczna wyrobów budowlanych, oznakowanie znakiem budowlanym B