Seria „I” - Informacje, Instrukcje

85 Konstrukcje wsporcze (bramy, słupy) (stalowe, aluminiowe) do pionowych znaków drogowych, sygnalizatorów, urządzeń rejestracji ruchu, urządzeń zasilających, oświetlenia, sieci i trakcji. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2012-02-014 - Małgorzata Mazanek 2012
84 Betonowe, żelbetowe i polimerobetonowe prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2010-02-028 - Remigiusz Gut, Wiktor Jasiński, Ewa Mazurkiewicz 2012
83 Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011 - Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak, Andrzej W. Mitas 2011

82 Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kanalizacji kablowej z betonu zbrojonego - Michał A. Glinicki, Leszek Rafalski, Danuta Bebłacz, Przemysław Kamiński, Zbigniew Czagowiec, Piotr Kowalski, Edward Dmowski 2010
81 Liny do sprężania konstrukcji. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2010-03-0015 -- / Mirosław Biskup / 2010
80 Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2010-03-024 – Zenon Szczepaniak, Leszek Kornalewski 2010
79 Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-027 - Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda, Agnieszka Królikowska 2010
78 Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne). Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-019 – Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda, Agnieszka Królikowska 2010
77 Mieszanki mineralno-emulsyjne do budowy i utrzymania dróg. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2009-03-023 - /Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński/ 2009
76 Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat technicznych Nr Z/2009-03-022 - /Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński, Robert Mularzuk/ 2009
75 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-021 -- /Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński/ 2009
74 Polimeroasfaltowe papy zgrzewalne i samoprzylepne przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach inżynierskich. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-001 - Krzysztof Germaniuk 2008
73 Słupki prowadzące U-1a i U-1b. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2007-03-020, Tadeusz Godlewski,
Zenon Szczepaniak 2008
72 Bariery drogowe ochronne stalowe z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej lub innych typów kształtowników stalowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2006-03-010 Tadeusz Godlewski 2007
71 Stalowe bariery, barieroporęcze i balustrady do stosowania na obiektach mostowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2006/03-011 - Małgorzata Mazanek 2007
70 Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (ZW-WMS 2007) (Wyd II. uzupełnione, zastępuje "I"-63 z 2002 r.) - Dariusz Sybilski, Wojciech Bańkowski, Robert Mularzuk 2007
69 Zalecenia wykonywania cienkich warstw ścieralnych na gorąco (ZW-CWG 200) - Dariusz Sybilski, Wojciech Bańkowski, Robert Mularzuk (Wyd II. zauktualizowane, zastępuje "I"-50 z 1995 r.) 2006
68 Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych - Krzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski 2005
67 Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych Nr Z/2005-03-009- Zenon Szczepaniak 2005
66 Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych - Janusz Zawadzki, Dariusz Sybilski, Paweł Skierczyński 2004
65 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe (TWT-PAD-2003) - Dariusz Sybilski (Wyd II. zaktualizowane, zastępuje „I"-54 z 1997 r.) 2003
64 Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Janusz Zawadzki, Ewa Chałaczkiewicz, Marian Pałys, Paweł Skierczyński 2002
63 Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (ZW-WMS 2002) - Dariusz Sybilski, Marian Pałys, Robert Mularzuk, Wojciech Bańkowski (zastąpiono zeszytem "I" - 70) 2002
62 Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001) – Marian Pałys, Dariusz Sybilski, Janusz Zawadzki (Wyd. III uzupełnione, zastępuje „I”-37 z 1992 r. i „I”-49 z 1995 r.) 2001
61* Warunki techniczne wykonywania warstw podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) – Janusz Zawadzki, Joanna Matras, Tomasz Mechowski, Dariusz Sybilski; autorzy załączników – Janusz Zawadzki, Ewa Chałaczkiewicz (Wyd. II uzupełnione, zastępuje „I”-53 z 1997 r.) 1999
60 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 – Zenon Szczepaniak, Jarosław Majewski (Wyd. II poprawione i uzupełnione, zastępuje „I”-47 z 1994 r.) 1999
59* Instrukcja oznaczania zawartości asfaltu w mieszankach mineralno - asfaltowych metodą spalania w piecu NCAT Asphalt Content Tester -Marian Pałys 1998
58 Zalecenia w sprawie wykonywania połączeń spawanych mostów w czasie ich eksploatacji - Piotr Sędek, Marek Łagoda, Andrzej Radoń 1998
57 Katalog metod zabezpieczania przed korozją stalowych obiektów mostowych - Rajmund Kilarski 1998
56* Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych - Ewa Chałaczkiewicz, Jarosław Mikulski, Jerzy Piłat 1998
55* Warunki techniczne - poziome oznakowanie dróg POD 97 - Zenon Szczepaniak (Wyd. III rozszerzone, zastępuje „I”-46 z 1994 r. i „I”–51 z 1995 r.) 1997
54 Zastąpiono zeszytem „I"-65 (Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe (TWT-PAD-97)) - Dariusz Sybilski 1997
53 Zastąpiono zeszytem „I”-61 (Warunki techniczne wykonywania warstw podbudowy z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej metodą recyklingu na miejscu (WT-M-M-C-E/97) – Janusz Zawadzki, Joanna Matras) 1997
52 Zalecenia dotyczące oceny stanu powłok malarskich i korozji w konstrukcjach stalowych mostów drogowych - Adam Wysokowski, Marian Ławniczak 1995
51 Zastąpiono zeszytem „I"-55 (Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg PZD-95 – Zenon Szczepaniak) 1995
50 Zastąpiono zeszytem „I”-69 (Zalecenia wykonywania cienkich warstw ścieralnych „na gorąco" bitumicznych nawierzchni drogowych (ZW-CWG-95). Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu (ZW-MMB-NU-95) - Dariusz Sybilski, Stanisław Styk 1995
49 Zastąpiono zeszytem „I”-62 (Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95) - Tomasz Mechowski, Marian Pałys, Dariusz Sybilski) 1995
48 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno- bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym - Janusz Zawadzki, Marek Kłos (Wyd. II uzupełnione, zastępuje „I”-34 z 1991 r.) 1995
47 Zastąpiono zeszytem „I”-60 (Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94 – Zenon Szczepaniak, Jarosław Majewski) 1994
46 Zastąpiono zeszytem „I”-55 (Zasady dopuszczania i metody badań materiałów do poziomego oznakowania dróg - Zenon Szczepaniak 1994
45* Zasady stosowania dźwigarów strunobetonowych L-24/z w przęsłach mostów kolejowych - Juliusz Cieśla, Marian Skawiński 1994
44* Katalog wybranych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dla potrzeb „SOSN" - Stanisław Szpinek 1994
43* Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW) łożysk mostowych - Andrzej Niemierko 1994
42* Wytyczne napraw nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno - Janusz Zawadzki 1993
41* Zalecenia w sprawie stosowania połączeń niejednorodnych do naprawy i budowy mostów stalowych - Marek Łagoda 1993
40* Zasady programowania sprężania belek struno- i kablobetonowych oraz weryfikacja strat doraźnych sprężania - Marian Skawiński 1992
39* Wytyczne badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach – Piotr Wesołowski 1992
38* Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji średniociśnieniowej (0,8 – 8,0 MPa) - Maria Michałowska, Julian Kazański 1992
37 Zastąpiono zeszytem „I”-62 ( Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 92) – Marian Pałys) 1992
36* Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych - Aleksander Wawrusiewicz 1992
35* Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych- Bolesław Kłosiński (Wyd. II zaktualizowane, zastępuje „I”-25 z 1987 r.) 1992
34 Zastąpiono zeszytem „I"-48 (Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno – bitumicznych według metody pełzania pod obciążeniem statycznym – Janusz Zawadzki; autorzy załącznika - Janusz Zawadzki, Marek Kłos) 1991
33* Zasady wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o ruchu mniejszym od średniego - Witold Chodakiewicz,Stefan Duczek, Jerzy Godek 1991
32* Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - Rajmund Kilarski, Jerzy Mąkosa, Krzysztof Germaniuk 1991
31* Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych - Rajmund Kilarski, Jerzy Mąkosa,Krzysztof Germaniuk 1991
30* Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych - Marian Pałys 1991
29* Wytyczne zagęszczania walcami wibracyjnymi K12 gruntów, kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych - Adam Kozieł, Marian Molik 1990
28* Instrukcja doboru sit przesiewaczy do produkcji kruszyw drogowych – Jerzy Szymoński, Aleksander Bojanowicz 1989
27* Wytyczne stosowania łożysk kalotowych w mostach - Andrzej Niemierko 1989
26* Wytyczne stosowania łożysk elastomerowych w mostach - Andrzej Niemierko 1988
25 Zastąpiono zeszytem „I"-35 (Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych – Bolesław Kłosiński) 1987
24* Wstępne zasady wyboru technologii robót utrzymaniowych w zależności od stanu technicznego nawierzchni - Stanisław Wojdanowicz, Witold Zapaśnik 1987
23* Wytyczne inwentaryzacji uszkodzeń i oceny stanu technicznego mnawierzchni bitumicznych - Stanisław Wojdanowicz, Witold Zapaśnik Inwentaryzacja uszkodzeń i ocena stanu technicznego nawierzchni bitumicznych - Stanisław Wojdanowicz, Witold Zapaśnik (Wyd. II uzupełnione) 1986
22* Wytyczne wykonywania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym „Betonal" - Jerzy Godek, Stefan Duczek 1984
21* Wytyczne oceny przydatności i stosowania domieszek napowietrzających do cementowych betonów nawierzchniowych - Stefan Duczek, Andrzej Bajorski 1983
20* Wstępne wytyczne wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych z kruszywem ze słabych wapieni - Barbara Małkowska 1983
19* Wstępne wytyczne wykonywania podbudowy z kruszywa ze słabych wapieni stabilizowanego żużlem granulowanym - Barbara Małkowska 1983
18* Wstępne wytyczne wykonywania podbudowy z kruszywa ze słabych wapieni stabilizowanego mechanicznie - Barbara Małkowska 1983
17* Wstępne wytyczne wykonywania podbudowy z chudego betonu z kruszywem ze słabych wapieni - Barbara Małkowska 1983
16* Wstępne wytyczne oceny przydatności preparatów powłokowych oraz powłok do pielęgnacji nawierzchni z betonu cementowego - Jerzy Godek, Stefan Duczek 1983
15* Zasady powierzchniowego zabezpieczenia betonu żywicami silikonowymi - Magdalena Jasakow 1983
14* System ewidencji osuwisk SEO - Janina Szczęsna, Monika Klim 1982
13* Żużle z pieców elektrycznych - Marian Pałys 1982
12* Urządzenia dylatacyjne z kauczukową taśmą uszczelniającą - Magdalena Jasakow, Krzysztof Germaniuk 1980
11 Zastosowanie bloków oporowych do zespolenia dźwigarów stalowych z płytami prefabrykowanymi - Mieczysław Rybak, Marek Łagoda 1979
10 Zasady projektowania i wykonania belek strunobetonowych o prostoliniowej trasie cięgien sprężających - Juliusz Cieśla, Krzysztof Alexandrowicz 1979
9* Nawierzchnia na stalowej płycie ortotropowej stabilizowana siatką wielokarbową - Mieczysław Rybak 1979
8* Urządzenia dylatacyjne z wkładką uszczelniającą - Magdalena Jasakow, Krzysztof Germaniuk 1977
7* Zespolenie sworzniami płyty żelbetowej z dźwigarami stalowymi -Mieczysław Rybak, Marek Łagoda, Marian Skawiński 1977
6* Gumowe łożyska mostowe z wkładkami stalowymi o nacisku dopuszczalnym 0,3 MN i 1,2 MN - Andrzej Niemierko1977
5* System sprężania betonowych konstrukcji mostowych kablami IBDM -12L 15,5 - Juliusz Cieśla 1977

4* System sprężania betonowych konstrukcji mostowych kablami IBDM 7L 15,5 - Juliusz Cieśla 1977
3* Zasady powierzchniowego zabezpieczenia betonu żywicami silikonowymi - Magdalena Jasakow 1977
2* Poflotacyjne mączki drogowe dla budownictwa drogowego - Wiesław Tokaj 1975
1 Informacje o Instytucie Badawczym Dróg i Mostów 1975

Cena pojedynczego zeszytu wynosi 42 pln (40,00 pln + 5 % VAT)

  • ) Nakład publikacji wyczerpany. Na zamówienie wykonywane są odbitki kserograficzne.

Sprzedaż wydawnictw:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Promocji, Wydawnictw i Informacji
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
 (22) 390-00-134
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.