SERIE WYDAWNICZE

Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych

 

okladka s86m

Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Rymszy, prof. IBDiM.

Zespół autorów: mgr inż. Danuta Bebłacz, mgr inż. Tomasz Gajda, mgr inż. Renata Horodecka, mgr inż. Leszek Kornalewski, dr inż. Cezary Kraszewski, inż. Jacek Krzysztofowicz, dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM

Celem publikacji jest poprawa bezpieczeństwa korzystających z rowerów przede wszystkim tam, gdzie, jak wynika ze statystyk policyjnych, wypadki z udziałem rowerzystów są tragiczne w skutkach.

 

Monografia została podzielona na dwie części. W pierwszej części zatytułowanej BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW omówiono zagadnienia prawne i statystyki policyjne dotyczące wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Określenia „ścieżka rowerowa”, „droga dla rowerów”, „szlak rowerowy” w języku potocznym są błędnie utożsamiane. „Droga dla rowerów” jest zdefiniowana w polskich przepisach dotyczących ruchu drogowego i dlatego w niniejszej pracy starano się stosować właśnie to określenie. Istotne jest także to, że właśnie w odniesieniu do drogi dla rowerów w aktach prawnych są zawarte przepisy określające wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione, aby droga była trwała oraz bezpieczna dla jej użytkowników. W tej części publikacji omówiono także kryteria kreowania drogi dla rowerów, wskazując na różnorodność funkcji, jakie pełni taka droga oraz zwracając uwagę na oczekiwania użytkowników różnorakich tras rowerowych. Opisano ogólne zasady projektowania dróg dla rowerów (lokalizację, przekrój poprzeczny i podłużny) oraz zagadnienia związane z infrastrukturą towarzyszącą trasom rowerowym.

W drugiej części pt. TRWAŁE I KOMFORTOWE NAWIERZCHNIE skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań technicznych dotyczących różnych rodzajów nawierzchni, przede wszystkim nawierzchni asfaltowych i z betonu cementowego. Nie pominięto także nawierzchni gruntowych, z kostki brukowej i mieszanek kruszywowo-żywicznych. Jeden z rozdziałów poświęcono tematowi nawierzchni sytuowanej na obiekcie mostowym. Wskazując wady i zalety poszczególnych rozwiązań, pokuszono się także o szacunkowe określenie kosztów poszczególnych rozwiązań.

Zespół autorów liczy na to, że oddawana czytelnikom monografia przyczyni się do budowania bezpiecznych i trwałych dróg dla rowerów.

 

Praca stanowi kontynuację wydanej w 2014 r. monografii "Projektowanie i budowa dróg i ścieżek rowerowych" (seria "S" Studia i Materiały, zesz. 73), która miała zachęcić do budowania tras rowerowych zarówno w miastach, jak i poza nimi, aby wyprowadzić rowerzystów z jezdni drogi przeznaczonej do ruchu samochodów na jezdnie przeznaczone dla rowerzystów.

 

 

 

"Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych", przygotowana pod kierunkiem Barbary Rymszy. Celem publikacji jest poprawa bezpieczeństwa korzystających z rowerów przede wszystkim tam, gdzie, jak wynika ze statystyk policyjnych, wypadki z udziałem rowerzystów są tragiczne w skutkach.