SERIE WYDAWNICZE

 Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce

 

Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Janusza Rymszy

S-84 Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 84), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia pod kierunkiem Janusza Rymszy pt. „Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce”.

Na początku 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Infrastruktury) podjęło inicjatywę, której celem była optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, w kontekście technologicznym i finansowym. Istotnym elementem poprawy procesu budowy dróg jest optymalizacja obiektów zapewniających bezkolizyjne przemieszczanie się przez drogi zwierząt dziko żyjących. W 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Instytut Badawczy Dróg i Mostów wykonał opracowanie dotyczące efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących. W niniejszej monografii zawarto przede wszystkim analizy i wnioski właśnie z tego opracowania.

Monografię podzielono na dwie części. W pierwszej części przestawiono analizę przepisów technicznych dotyczących przejść dla zwierząt w Polsce oraz innych krajach. Przeanalizowano przepisy techniczne dotyczące przejść dla zwierząt w 5 krajach Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Słowacji. Ponadto poddano analizie przepisy w 3 krajach spoza UE: Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii i Malezji. Analiza przepisów technicznych dotyczy: klasyfikacji rodzajów przejść dla zwierząt, parametrów geometrycznych przejść, zasad lokalizacji przejść, elementów wyposażenia i monitoringu przejść dla zwierząt.

W drugiej części monografii przedstawiono analizy dotyczące przejść dla zwierząt wykonane na podstawie wyników badań ankietowych dotyczących 973 obiektów. Niniejsza monografia to najpełniejszy zbiór informacji związanych z przejściami dla zwierząt, jaki został zebrany i opublikowany w Polsce.