SERIE WYDAWNICZE

 Innowacyjny transport w ekomieście

Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Autor: dr Jacek Malasek

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 83), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Jacka Malaska pt. „Innowacyjny transport w ekomieście”.

Plany rozwoju polskiej gospodarki innowacyjnej powinny uwzględniać dokonującą się aktualnie rewolucję w dziedzinie zrównoważonej mobilności i sterowania ruchem drogowym, co już w nieodległej przyszłości wpłynie na poprawę warunków środowiskowych w inteligentnym ekomieście. Poruszające się bez udziału kierowcy elektryczne lub napędzane wodorem pojazdy autonomiczne mogą już wkrótce przyczynić się nie tylko do znacznej redukcji liczby zdarzeń drogowych i ograniczenia emisji spalin, lecz również do upłynnienia ruchu i zwiększenia przepustowości, powodując duże oszczędności zarówno terenu, jak i przewidywanych kosztów niezbędnego obecnie rozwoju infrastruktury drogowej. Osobne zagadnienie stanowi przeciwdziałanie niebezpieczeństwom związanym z bardzo realnym w dobie terroryzmu przejmowaniem kontroli nad poruszającym się pojazdem przez zbrodniczych hakerów. Automatyzacja ruchu pojazdów to bardzo obiecujący segment rynku motoryzacyjnego, stwarzający dobre perspektywy rozwoju dla licznych polskich firm innowacyjnych o profilu informatycznym.

Problematyka książki koncentruje się na następujących zagadnieniach: priorytety badawcze w dziedzinie transportu, narzędzia promocji ekomobilności w miastach, inteligentne ekomiasto, energia odnawialna w transporcie, elektromobilność, technologie C-ITS dla mobilności autonomicznej, automatyzacja transportu, gospodarka współdzielenia w transporcie, innowacyjne narzędzia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowy paradygmat zarządzania transportem w miastach.

Autor wykorzystuje w książce swoje wieloletnie krajowe i zagraniczne doświadczenie badawcze, projektowe, dydaktyczne i popularyzatorskie w zakresie odpowiedzialnego rozwoju i koordynacji polityki transportowej z polityką zagospodarowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych. Skoncentrowanie się na wiarygodnych danych liczbowych, charakteryzujących omawiane rozwiązania innowacyjne, daje możliwość oceny efektywności ich wdrożeń w polskich miastach w celu rozwiązywania konkretnych problemów występujących w lokalnych uwarunkowaniach. Podawane odnośniki do licznych materiałów źródłowych umożliwią osobom zainteresowanym poszczególnymi zagadnieniami zapoznanie się ze szczegółami proponowanych rozwiązań i wyjaśnienie wszelkich nasuwających się wątpliwości.