SERIE WYDAWNICZE

Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM

2021 S 91 okladka mAutorzy: dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM, mgr inż. Mirosław Biskup, mgr inż. Andrzej Matysek, mgr inż. Ewa Twardosz.

Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich doświadczeń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów związanych z wykonywaniem badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem.

Pierwsza części monografii zawiera krótki przegląd literatury z uwzględnieniem historii, roli i znaczenia badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem w Polsce i na świecie.

W drugiej części monografii zaprezentowano stosowaną w IBDiM metodykę badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem z podziałem na badania pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.

W kolejnych częściach - trzeciej i czwartej - przedstawiono przykłady badań pod obciążeniem statycznym i dynamicznym z dodatkowym podziałem na badania odbiorcze i diagnostyczne. Przykłady zostały wybrane spośród 780 badań zrealizowanych od 1996 roku przez zespoły Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Zakładu Mostów z Warszawy i z Ośrodka Badań Mostów z Kielc. Kryteria wyboru uwzględniały specyfikę badań prezentowanych konstrukcji lub wystąpienie nietypowego zachowania konstrukcji podczas obciążenia. Ta część monografii może być dla czytelnika mini bazą zachowania różnego typu konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym lub dynamicznym.

W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski z zaprezentowanych badań oraz wizję roli badań pod próbnym obciążeniem w najbliższej przyszłości. Proponowane zmiany podejścia do badań odbiorczych pod próbnym obciążeniem są zgodne z wytycznymi "WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu". Należy zaznaczyć, że wprowadzone zmiany, a w szczególności związane ze zmniejszeniem zakresu obligatoryjnie obciążanych konstrukcji, wywołały dyskusję w środowisku jednostek wykonujących badania, w tym również wśród autorów niniejszej monografii.