SERIE WYDAWNICZE

Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów

 

okladka s90m 1 mAutorzy: dr inż. Marcin Świtała, dr Agnieszka Łukasiewicz, mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka.

Przedmiot rozważań niniejszej monografii stanowią inwestycje drogowe rozpatrywane z perspektywy dynamicznie rozwijającego się rynku usług transportu drogowego towarów, opatrzonego akronimem „TDT”.
Niewątpliwie, aby mógł się rozwijać transport drogowy towarów potrzebna jest infrastruktura, dzięki której realizacja przewozów będzie mogła odbywać się zgodnie z oczekiwaniami współczesnego rynku. Istotne jest przy tym, że kluczowe kierunki i ciągi komunikacyjne wchodzące w skład sieci drogowej obsługują nie tylko ruch regionalny i krajowy, ale także ruch tranzytowy o priorytetowym znaczeniu dla transportu międzynarodowego. Niestety, rozwojowi transportu drogowego, który obserwowany jest nieprzerwanie od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie towarzyszy proporcjonalny rozwój infrastruktury drogowej. Mimo że od wielu lat sukcesywnie przybywa dróg ekspresowych i autostrad budujących możliwości transportowe tych korytarzy, w dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba intensyfikacji połączeń drogowych w obszarach o dużym natężeniu przepływów towarowych, zarówno w ramach sieci bazowej, jak i sieci kompleksowej.
Monografia zawiera wstęp, trzy rozdziały oraz zakończenie. Dwa pierwsze rozdziały stanowią teoretyczne ujęcie problemu z analizą efektów inwestycji drogowych oraz rolą przedsiębiorstw TDT w zaspokajaniu popytu transportowego. W rozdziale trzecim, empirycznym, zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich. Poszukując powiązań inwestycji drogowych z działalnością przedsiębiorstw TDT w badaniach własnych, skupiono się na: ocenie stanu infrastruktury drogowej z uwzględnieniem poszczególnych kategorii dróg oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, wpływie infrastruktury na działania podejmowane przez przewoźników w ramach świadczonych usług, a także na identyfikacji i ocenie barier rozwojowych tkwiących w infrastrukturze drogowej. Osobny problem badawczy stanowiły zagadnienia związane z wpływem pandemii koronawirusa na obecną oraz przyszłą sytuację badanego sektora. Monografię zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski.