29 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację, która ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM pt. "Bariery ochronne drogowe i mostowe - wymagania, zasady stosowania i badania" (seria "S" Studia i Materiały, zesz. 93).

Bariery ochronne są elementami wyposażenia technicznego dróg, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich rolą jest ograniczanie skutków zdarzeń drogowych (wypadków, kolizji).

W niniejszej monografii omówiono m.in wymagania dotyczące barier drogowych i mostowych, sposoby ich badania oraz kryteria oceny.

Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się projektowaniem, stosowaniem i eksploatacją drogowych i mostowych barier ochronnych oraz studentów wyższych uczelni na kierunkach mechanicznych i budownictwa.

 

28 grudnia 2021

W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyło się webinarium pt. "Badanie opinii publicznej dotyczące poziomu świadomości społecznej w obszarze pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych (connected and automated vehicles - CAV) oraz identyfikacji oczekiwań społecznych w tym zakresie".

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury z udziałem ekspertów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Politechniki Warszawskiej.

27 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację autorstwa Marcina Świtały i Agnieszki Łukasiewicz pod tytułem "Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19".

Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 92.

Obostrzenia związane z koronawirusem, a zwłaszcza ograniczenia związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego wymusiły na większości mieszkańców miast zmianę ich dotychczasowych zachowań i form działania. Autorzy publikacji postawili sobie za cel uzyskanie wiedzy na temat wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miast oraz działalność operatorów i organizatorów transportu miejskiego.

 

21 grudnia 2021

Z głębokim żalem i niewymownym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 grudnia 2021 r. zmarł

Ś.P.

mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz

wieloletni, zasłużony pracownik naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, kierownik Zakładu Fundamentowania w latach 1973 - 1983, kierownik Zakładu Geotechniki w latach 2001 - 2002.

Wybitny specjalista z dziedziny fundamentowania mostów, budowy tuneli, współpracy obiektów inżynierskich z podłożem oraz wzmacnianiem fundamentów.

Choć chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, to jednak brakuje słów, bo żadne z nich nie oddają smutku jaki w nas pozostaje po tej stracie.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

10 grudnia 2021

W dniach 6-7 grudnia i 9-10 grudnia br. prof. Adam Zofka ponownie uczestniczył jako ekspert z ramienia IBDiM w spotkaniach online w ramach projektu twinningowego AL 16 IPA TR 01 19 "Strengthening the capacity of the Albanian Road Authority in applying good governance practices for planning, managing, procuring, implementing and maintaining road investments", realizowanego na podstawie porozumienia wykonawczego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

03 grudnia 2021

MAMY TO!

Cieszymy się mogąc poinformować Państwa, że starania dyrekcji Instytutu przyniosły oczekiwany efekt. Minister Edukacji i Nauki przychylił się do naszej prośby dot. podniesienia punktacji kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty".

W opublikowanym w dniu 1.12.2021 r. wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwartalnik "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" otrzymał 70 punktów.

 

20 listopada 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację autorstwa dr. hab. inż, Piotra Olaszka, prof. IBDiM, mgr. inż. Mirosława Biskupa, mgr. inż. Andrzeja Matyska i mgr. inż. Ewy Twardosz pod tytułem pt. "Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM".
Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 91.

W monografii zaprezentowano doświadczenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów związane z wykonywaniem badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem.

03 listopada 2021

Zapraszamy do przeczytania artykułu “Accelerated corrosion tests in Quality labels for powder coatings on galvanized steel – comparison of requirements and experimental evaluation” autorstwa Izabeli Kunce, Agnieszki Królikowskiej i Leszka Komorowskiego z Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów, opublikowanego w czasopiśmie Materials 2021, 14(21).

20 października 2021

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (3/2021 Vol. 20). Pełna elektroniczna wersja opublikowanego numeru jest dostępna bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

08 października 2021

Zapraszamy do przeczytania atykułu “The Integration of Two Interferometric Radars for Measuring Dynamic Displacement of Bridges” autorstwa Piotra Olaszka , Andrzeja Świercza i Francesco Boscagli opublikowanego w czasopiśmie Remote Sensing 2021, 13(18). W artykule przedstawiono nowatorską metodę zastosowania zestawu dwóch radarów interferencyjnych do pomiaru jednoczesnych pionowych i poziomych drgań konstrukcji mostowej pod obciążeniem dynamicznym. Metoda została sprawdzona podczas badań mostów kolejowych.

27 września 2021

W dniu 23 września 2021 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, odbyły się wybory do Rady Naukowej IBDiM XX kadencji na lata 2021-2025. W załączeniu znajduje się protokół z w/w wyborów.