Fundamentowanie

  • Projektowanie fundamentów obiektów mostowych, budownictwa ogólnego i przemysłowego, w szczególności fundamentów pośrednich

  • Projektowanie wzmacniania istniejących fundamentów

  • Badania fundamentów obiektów mostowych

  • Ocena jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego

  • Rozpoznanie i ustalenie przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania

  • Statyczne i dynamiczne badania pali fundamentowych, mikropali i baret

  • Doradztwo techniczne w dziedzinie fundamentowania i zabezpieczania głębokich wykopów

  • Opracowanie ekspertyz i opinii technicznych

  • Prowadzenie nadzoru przy budowie obiektów inżynierskich

TF oferta