03 grudnia 2021

MAMY TO!

Cieszymy się mogąc poinformować Państwa, że starania dyrekcji Instytutu przyniosły oczekiwany efekt. Minister Edukacji i Nauki przychylił się do naszej prośby dot. podniesienia punktacji kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty".

W opublikowanym w dniu 1.12.2021 r. wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwartalnik "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" otrzymał 70 punktów.

 

Zawartość kwartalnika jest indeksowana w dwóch prestiżowych międzynarodowych bazach bibliograficznych: Web of Science (ESCI), Scopus (Elsevier) oraz w administrowanej przez Amerykańską Akademię Nauk bazie TRID (Transportation Research Board), w której gromadzone są uznane, reprezentatywne prace z zakresu drogownictwa i zagadnień transportowych. Kwartalnik "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" jest indeksowany także w polskiej bazie BazTech oraz w bazie EBSCO.

Misją czasopisma jest upowszechnienie współczesnych osiągnięć naukowych i technicznych, aby wspomagać rozwój infrastruktury, a jednocześnie podkreślić twórczą rolę środowiska inżynierów i naukowców aktywnych w zakresie inżynierii lądowej i komunikacyjnej.

Na łamach kwartalnika są publikowane oryginalne prace naukowe, naukowo-techniczne i studialne z dziedziny inżynierii lądowej i transportu, obejmujące tematykę projektowania, budowy i utrzymania dróg, lotnisk, mostów, tuneli i innych obiektów infrastruktury drogowej.

Czytelnicy mogą korzystać z serwisu strony internetowej www.rabdim.pl bez żadnych ograniczeń i bez konieczności rejestracji. Wszystkie opublikowane artykuły są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej on-line.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z już opublikowanymi artykułami oraz do zgłaszania swoich prac!

Komunikat MEiN w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 1.12.2021 r./pdf/

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych /pdf/