KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

Postępowanie w sprawie wydania krajowej oceny technicznej

Postępowanie w sprawie wydania krajowej oceny technicznej może zostać wszczęte w przypadku uznania zasadności jego wszczęcia w ramach oceny formalnej wniosku, po zawarciu umowy o przeprowadzenie postępowania pomiędzy wnioskodawcą, a IBDiM, jako jednostką oceny technicznej i po wpłaceniu na konto IBDiM opłaty wstępnej, w wysokości ustalonej w umowie.

W okresie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, IBDiM, jako jednostka oceny technicznej, przesyła wnioskodawcy pisemne stanowisko wobec wniosku, w którym zwraca się o dostarczenie dokumentów, informacji, wyników badań, obliczeń i klasyfikacji dotyczących wyrobu budowlanego.

IBDiM uznaje w postepowaniu wyniki badań i obliczeń, które pochodzą z:

1) laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579);

2) laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41);

3) innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka oceny zawarła porozumienie w zakresie uznawania wyników badań i obliczeń.

Lista laboratoriów akredytowanych jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

IBDiM może uznać w postępowaniu wyniki badań i obliczeń przeprowadzonych przez inne laboratoria.

Po dostarczeniu do IBDiM wszystkich dokumentów wnioskodawca zostaje zawiadomiony pismem, o ich kompletności.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, IBDiM, jako jednostka oceny technicznej po uzyskaniu kompletu sprawozdań z badań i obliczeń oraz informacji i dokumentów określonych w § 5 ust. 2, wydaje krajową ocenę techniczną lub odmawia jej wydania, uzasadniając swoje stanowisko.

Krajową ocenę techniczną wydaje się, zmienia lub przedłuża na koszt wnioskodawcy. Odpłatność za te czynności oblicza się, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na podstawie iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin pracy w ramach tych czynności.

 

Zapytania prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Telefony kontaktowe:

   

tel. (22) 39 00 222 

 

tel. (22) 39 00 225 

 

tel. (22) 39 00 226 

 

tel. (22) 39 00 227