KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

Podstawa prawna

Krajowa ocena techniczna jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Postępowania w sprawie wydawania krajowych ocen technicznych są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, ze zm.), która odwołuje się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r.).

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy IBDiM, jako jednostka oceny technicznej może wydać krajową ocenę techniczną wyłącznie dla wyrobu budowlanego:

1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo

2) jeżeli w od niesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w polskiej normie wyrobu nie jest właściwa, albo

3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Zasady wydawania krajowych ocen technicznych ustala rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). W załączniku do ww. rozporządzenia jest zamieszczony wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej zawierający dane wymagane do jego rozpatrzenia.

 

Zapytania prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Telefony kontaktowe:

   

tel. (22) 39 00 222 

 

tel. (22) 39 00 225 

 

tel. (22) 39 00 226 

 

tel. (22) 39 00 227