KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej (dalej: wniosek) składa producent wyrobu budowlanego (reprezentowany zgodnie z ustaleniami w Krajowym Rejestrze Sądowym) albo w imieniu producenta - upoważniony przez niego przedstawiciel, dołączając do wniosku pełnomocnictwo, na adres IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Wniosek o przedłużenie terminu ważności krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Wniosek o zmianę krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Formularz danych do kontaktu z wnioskodawcą dla IBDiM

Zgodnie z ww. rozporządzeniem do wniosku dołącza się posiadane dokumenty:

1) uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie;

2) opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacją o procesie produkcyjnym;

3) dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń;

4) informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie

Wypełniając druk wniosku, wnioskodawca jest zobligowany do zakwalifikowania wyrobu do grupy wyrobów budowlanych wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

Jest także zobligowany do złożenia oświadczeń wyszczególnionych w punkcie 9 wniosku, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

Wniosek zostaje oceniony formalnie w terminie jednego miesiąca od daty jego wpływu do sekretariatu IBDiM, bez konieczności wnoszenia opłaty przez wnioskodawcę.

 

 

Zapytania prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Telefony kontaktowe:

   

tel. (22) 39 00 222 

 

tel. (22) 39 00 225 

 

tel. (22) 39 00 226 

 

tel. (22) 39 00 227