Geotechnika

 • Specjalistyczne badania w zakresie geotechniki drogowej i kolejowej - laboratoryjne i terenowe

 • Badania gruntów, kruszyw, geosyntetyków, nowych materiałów i odpadów przemysłowych, ocena ich jakości i przydatności

 • Metody wzmacniania i ulepszania właściwości podłoża

 • Kontrola wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego

 • Opracowanie ekspertyz i opinii technicznych

 • Prowadzenie nadzoru nad specjalistycznymi inwestycjami inżynierskimi

 

Fundamentowanie

 • Projektowanie fundamentów obiektów mostowych, budownictwa ogólnego i przemysłowego, w szczególności fundamentów pośrednich

 • Projektowanie wzmacniania istniejących fundamentów

 • Badania fundamentów obiektów mostowych

 • Ocena jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego

 • Rozpoznanie i ustalenie przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania

 • Statyczne i dynamiczne badania pali fundamentowych, mikropali i baret

 • Doradztwo techniczne w dziedzinie fundamentowania i zabezpieczania głębokich wykopów

 • Opracowanie ekspertyz i opinii technicznych

 • Prowadzenie nadzoru przy budowie obiektów inżynierskich

 

APARAT CYFROWY OLYMPUS