IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Certyfikaty - zakres działalności PDF Drukuj

Zakres działalności

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualny Certyfikat Akredytacji Nr AC 052, ważny do 26.07.2021 r., potwierdza spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Po raz pierwszy IBDiM uzyskał  akredytację jednostki certyfikującej wyroby w 1998 r., wówczas jednostką akredytującą było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Podstawą akredytacji do roku 2015 była norma PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.


Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 052

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby
Polityka bezstronności
Akredytacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie oceny zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)
Zakres Notyfikacji
Notyfikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie oceny zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)

 

IBDiM prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z wymaganiami norm, krajowych ocen technicznych i aprobat technicznych. Certyfikacja prowadzona jest w obszarze obowiązkowym - w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1, 1+ i 2+ opisanych w:

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

•   Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 z 4.4.2011)

•    Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157 z 27.5.2014).

Klientów ubiegających się o krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych / certyfikat stałości właściwości użytkowych (certyfikacja wg systemów 1 i 1+) lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (certyfikacja wg systemu 2+) zapraszamy do zapoznania się z informatorem "Zasady certyfikacji”.


INFORMACJE UDOSTĘPNIANE NA ŻYCZENIE KLIENTA

CENNIKI

WNIOSKI (obowiązujące od 01.03.2019 r.)

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW I ICH PRODUCENTÓW

SKARGI I ODWOŁANIA, SPRAWY SPORNE

SZCZEGÓLNE ZASADY CERTYFIKACJI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW OGRANICZAJĄCYCH DROGĘ

ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACYJNYCH - SYSTEMY OGRANICZAJĄCE DROGĘ

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW 30.01.2017

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRYBU NADZORU NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM I BADAWCZYM