Seria „S” - Studia i Materiały

96.  Wytyczne stosowania materiałów kompozytowych FRP w mostach dla pieszych i rowerzystów – Krzysztof Wąchalski, Mariusz Urbański 2023

95.  Vademecum projektowania, budowy i utrzymania asfaltowych dróg dla rowerów – Wojciech Bańkowski 2022

94.  Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie - Praca zbiorowa pod redakcją mgr. inż. Michała Karkowskiego.
       Zespół autorów: mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher, mgr inż. Mirosław Szpikowski 202

93.  Bariery ochronne drogowe i mostowe - wymagania, zasady stosowania i badania - Praca zbiorowa pod redakcją mgr. inż. Tomasza Kuli.
       Zespół autorów: mgr inż. Tadeusz Dzienis, mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka, mgr Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher 2021

92.  Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19 - dr inż. Marcin Świtała, dr Agnieszka Łukasiewicz 2021

91.  Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM - Piotr Olaszek, Mirosław Biskup, Andrzej Matysek, Ewa Twardosz 2021

90.  Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów – Marcin Świtała, Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kowalska-Sudyka 2020

89.  Ściany szczelinowe i barety - konstrukcje i zastosowania - Krzysztof Grzegorzewicz, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski, Łukasz Górecki 2020

88.  Modelowanie wysadzinowości gruntów, mieszanek spoiw popiołowo-cementowych do ich stabilizacji i ulepszania oraz kompozytów gruntowo-spoiwowych – Michał Ćwiąkała 2020

87.  Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918-1939 - Marek Mistewicz 2020

86.  Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych - Danuta Bebłacz, Tomasz Gajda, Renata Horodecka, Leszek Kornalewski, Cezary Kraszewski, Jacek Krzysztofowicz, Barbara Rymsza 2020

85.  Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej - Maciej Maliszewski 2020

84.  Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce – praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy 2019

83.  Innowacyjny transport w ekomieście - Jacek Malasek 2019

82.  Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej - Adam Zofka 2019

81.  Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych - Wojciech Bańkowski 2019

80.  Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych – Zenon Szczepaniak 2016

79.  Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych - praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy 2016

78.  Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie/ The old bridge over the Vistula in Wyszogród – Marek Mistewicz 2016

77.  Współczesne łożyska mostowe – Teoria, projektowanie, badania - Andrzej Niemierko 2016

76.  Vademecum poziomego oznakowania dróg - Zenon Szczepaniak 2015

75.   Piękno mostów/Beauty of bridges·-·Grażyna i Marek Łagodowie 2014

74.   Metody naprawy i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych - praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy· 2014

73.   Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych - Praca zbiorowa pod kierunkiem Barbary Rymszy· 2014

72.   Vademecum kationowych emulsji asfaltowych - Zenon Szczepaniak· 2013

71.   XVII - wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych - Marek Mistewicz· 2012

70.   Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej - Agnieszka Łukasiewicz 2012

69.   Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących, w aspekcie ich trwałości - Tomasz Wierzbicki 2012

68.   Nośność drogowych obiektów mostowych przy obciążeniu pojazdami wojskowymi – Janusz Rymsza· 2012

67.   Zabezpieczenia antykorozyjne obiektów mostowych 2012

66.   Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka - Michał A. Glinicki 2011

65.   Eksploatacja dróg - Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego· 2011

64.   Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym 2011

63.   Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych - Mirosław Graczyk· 2010

62.   Beton modyfikowany do dróg i mostów 2010

61.   Identyfikacja nośności normowej drogowych obiektów mostowych na podstawie ich nośności projektowej - Janusz Rymsza 2009

60.   Analiza trwałości zmęczeniowej kompozytów mineralno-asfaltowych metodą konwencjonalną oraz metodą energii rozproszonej Wojciech Bańkowski 2008

59.   Podbudowy drogowe - Leszek Rafalski 2007

58.   Analiza naukowo-techniczna wojskowej klasyfikacji obiektów mostowych, promów, tratw oraz pojazdów według umowy standaryzacyjnej NATO STANAG - Janusz Rymsza 2007

57.   Warstwy morozoochronne ze słabych kruszyw grubookruchowych w nawierzchniach drogowych - Leszek Rafalski, Jadwiga Wilczek ·2006

56.   Zasady kształtowania sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami (synteza pracy badawczej) - Leszek Rafalski·2006

55.   Zasady kształtowania sieci dróg krajowych województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami oraz połączenia z regionem kaliningradzkim (synteza pracy badawczej) - Leszek Rafalski 2005

54.   Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym - Renata Horodecka, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski, Dariusz Sybilski ·2002

53.   Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych – Adam Wysokowski ·2001

52.   Pożary Mostów - Henryk Zobel, Agnieszka Golubińska· 2000

42.   Zastosowanie metod SHRP do oceny nawierzchni dróg w Polsce – Dariusz Sybilski ·2000

41. * Wizyjno - komputerowa metoda wyznaczania charakterystyk dynamicznych w trudno dostępnych punktach konstrukcji mostowych – Piotr Olaszek· 1998

40.   Vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych – Jarosław Majewski· 1998

39.   Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem. Badania próbek piasku otoczonego asfaltem metodą Hubbard-Fielda. Projekty wytycznych (Wyd. II uaktualnione, zastępuje „S” – 6 z 1977 r.) 1997

38. * Polimeroasfalty drogowe: jakość funkcjonalna – metodyka i kryteria oceny – Dariusz Sybilski ·1996

37. * Prognozowanie trwałości eksploatacyjnej mostowych urządzeń dylatacyjnych- Krzysztof Germaniuk 1996

36. * Właściwości i zastosowanie zawiesin twardniejących - Leszek Rafalski·1995

35.   Mosty w siedemdziesięcioleciu Państwa Polskiego - Mieczysław Rybak 1994

34. * Wytyczne technologiczne zastosowania materiałów ze zużytych nawierzchniowych warstw asfaltowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w otaczarce cyklicznej WMB-30 - Jan Bieńka, Ewa Chałaczkiewicz, Adam Kozieł 1992

33. * Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z włóknami· stalowymi do naprawy obiektów mostowych. WTW nr 5 M/91 - Andrzej Burakiewicz, Marian Skawiński 1991

32. * Wymagania techniczne wykonania i odbioru impregnacji powierzchniowej betonu kompozycją akrylową oraz napraw betonu za pomocą polimerobetonu akrylowego. WTW nr 6 M/91 - Maria Michałowska· 1991

31. * Zasady wykonywania betonu klas B30 i B35 na obiekty mostowe podawanego systemem pompowo-rurowym przy użyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach użytkowych - Eugeniusz Leski, Mieczysława Sobolewska, Dariusz Wiśniowski· 1991

30. * Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji ciśnieniowej - Maria Michałowska, Julian Kazański 1991

29. * System drenażowy z prefabrykowanych elementów z betonu porowatego do ochrony pionowych powierzchni budowli przed wodą zawartą w gruncie - Grzegorz Bajorek, Janina Filipowska, Eugeniusz Leski· 1990

28. * Warstwy nawierzchni dróg samochodowych z mieszanek· mineralno – siarkowo – asfaltowych i mineralno – kekowo – asfaltowych – Kazimierz Alama, Marian Dojka 1989

27. * Zastosowanie betonu natryskiwanego (torkretu) do napraw obiektów mostowych - Marceli Dziurla, Wiesław Nowak 1990

26. * Projektowanie i utrzymanie podpór mostowych ze względu na ochronę przed podmyciem - Maciej Sawicki, Andrzej Jarominiak· 1990

25. * Wstępne wytyczne projektowania i budowy konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego cięgnami z włókna szklanego wtopionego w żywicę poliestrową - Andrzej Jarominiak, Bogusław Gawor· 1988

24. * Wstępne wytyczne wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natężeniu ruchu poniżej średniego - Witold Chodakiewicz, Stefan Duczek, Jerzy Godek 1987

23. Zalecenia Międzynarodowego Związku Kolei w sprawie projektowania i wykonywania spawanych mostów kolejowych· z uwzględnieniem wytrzymałości eksploatacyjnej - opracowali: - Mieczysław Rybak, Bronisław Kędzierski · 1985

22. Wewnętrzne siły obliczeniowe od obciążeń ruchomych i stałych w nowej normie obciążeń - Mieczysław Rybak· 1985

21. * Zalecenia konstrukcyjne i technologiczne wykonywania nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych - Marian Pałys· 1984

20. * Wstępne wytyczne stosowania żużli w drogownictwie - Marian Pałys· 1983

19. * Wstępne wytyczne stosowania popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno-bitumicznych - Marian Pałys· 1983

18. * Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych - Marek Kasztalski, Emil Olinger (Wyd. II znowelizowane)· 1983

17. * Wstępne wytyczne programowania, wykonania badań i obserwacji drogowych odcinków doświadczalnych - Marek Danowski· 1982

16. * Zagadnienia normy projektowania mostów z betonu zbrojonego i sprężonego·-· praca zbiorowa· 1982

15. * Wytyczne zimowego utrzymania dróg - Edward Fortuna ·1982

14. * Technologia wykonywania nasypów komunikacyjnych z odpadów energetycznych (wytyczne) - Witold Słupski· 1981

13.   Nowe tendencje w badaniach bitumów - Maciej Mączyński· 1980

12. * Szorstkie warstwy ścieralne bitumicznych nawierzchni drogowych. Skład i technologia wykonania - Stanisław Wojdanowicz· 1979

11. * Wstępne wytyczne projektowania, wykonania badań i odbioru połączeń na śruby sprężające w mostach stalowych - Mieczysław Rybak 1978

10. * Technika wykonywania zakotwień iniekcyjnych - Tomasz Najder· 1978

9.   * Drogi gruntowe. Cz. II: Budowa nawierzchni, dróg i placów - Juliusz Jaworski ·1978

8.   * Budowa podpór mostowych na użytkowanych szlakach komunikacyjnych. Metody budowy i przykłady realizacji - Krzysztof Grzegorzewicz· 1977

7.   * Drogi gruntowe. Cz. I: Projektowanie - Juliusz Jaworski ·1977

6.    Zastąpiono zeszytem „S”-47 (Podbudowy z mas piaskowo –asfaltowych (projekt wytycznych). Badania mas piaskowo –asfaltowych metodą Hubbard – Fielda (projekt wytycznych) –Zenon Wieczorek) 1977

5.   * Maszyny i urządzenia do robót bitumicznych produkowane w Zakładach Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych MADRO - Edward Wykurz 1976

4.   * Określanie nośności podpór eksploatowanych mostów – Stanisław Wierzbicki·1976

3.   * Technika wykonywania ścian szczelinowych - Krzysztof Grzegorzewicz·1976

2.     Prognoza rozwoju techniki drogowej w latach 1980-1990

 

Cena zeszytu od numeru 95 do 96 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu  od numeru 92 do 94 wynosi 63 pln (60,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu numer 91 wynosi 60,00 pln + 5 % VAT

Cena zeszytu - numer 90 wynosi 52,50 pln (50,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 89 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 88 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 87 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - od numeru 85 do 86 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 84 wynosi 52,50 pln (50,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu od numeru 80 do 83 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 79 wynosi 63 pln (60,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 78 wynosi· 126 pln (120,00 pln· + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 77 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 76 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 75 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu -numer 74 wynosi 63 pln (60,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu -numer 73 wynosi 63 pln (60,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu -numer 72 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 71 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytów od numeru 67 do 70 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 66 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 65 wynosi 252 pln (240,00 pln + 5 % VAT)

Cena pojedynczego zeszytu od numeru 54 do 64 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena pojedynczego zeszytu od numeru 1 do 53 wynosi 42 pln (40,00 pln + 5 % VAT)

     

         *) Nakład publikacji wyczerpany. Na zamówienie wykonywane są odbitki kserograficzne.

 

Sprzedaż wydawnictw:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Promocji, Wydawnictw i Informacji
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel. (22) 390-00-134
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.